Nieuw Platform. Zorgwijs.be wijst de weg naar zorg in de buurt

Vzw PVBwijzer lanceerde samen met het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Zorgwijs.be. Zorgwijs is een gebruiksvriendelijk, online platform waar personen met een handicap een overzicht vinden van het zorgaanbod dat ze kunnen betalen met hun persoonsvolgend budget.

Zorgwijs.be bundelt alle zorgaanbieders op één platform. Vandaag vindt u er al het complete overzicht van alle vergunde zorgaanbieders. Daarnaast kunnen ook potentiële persoonlijke assistenten een profiel aanmaken en hun diensten aanbieden. In de toekomst zullen ook niet-vergunde zorginitiatieven hun aanbod bekendmaken op Zorgwijs.be. Vzw PVBwijzer werkt daarvoor samen met onder meer gebruikers- en werkgeversorganisaties uit de sector. Het aanbod op Zorgwijs.be zal dus in de toekomst nog toenemen.

Sinds 2017 kan wie over een persoonsvolgend budget beschikt zelf zorg kopen, maar de zoektocht naar de meest geschikte zorg kan soms een uitdaging zijn. Daarop wil Zorgwijs.be het antwoord zijn.

Zorgwijs.be is een initiatief dat gefinancieerd wordt door het VAPH. 

Zoek ondersteuning die u kunt betalen met uw persoonsvolgend budget, op Zorgwijs.be

Bent u op zoek naar beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft?

In de Wegwijzer VAPH-ondersteuning kunt u op zoek gaan naar het beschikbare aanbod van de VAPH-zorgaanbieders die rechtstreeks toegankelijke hulp aanbieden in uw buurt.

Zoek rechtstreeks toegankelijke hulp in de Wegwijzer VAPH-ondersteuning

NAH Congres 27 april 2021

De NAH-LIGA en Sig zetten hun schouders onder het eerste NAH-congres in Vlaanderen. Het vindt plaats op dinsdag 27 april 2021 in Van der Valk Hotel te Beveren-Waas (Antwerpen).

Het NAH-congres presenteert de nieuwste wetenschappelijke en praktijkgerichte inzichten over NAH.

We mikken op een veelzijdig publiek: professionele zorg- en hulpverleners, maar ook personen met NAH én hun familie. En verder iedereen die bij NAH betrokken is, ook de beleidsverantwoordelijken.

Wat staat er op het menu? Naast enkele plenaire lezingen is er keuze uit een ruim aanbod parallelle sessies over NAH-gerelateerde thema’s. Sprekers zijn universitaire onderzoekers en experten uit het NAH-werkveld, maar ook personen met NAH en mantelzorgers komen aan het woord. Hun getuigenissen zorgen voor peper en zout.

Verder is er een informatiemarkt, een posterbeurs, veel mogelijkheden tot netwerking en informele ontmoeting, en een stille ruimte voor wie zich even wil terugtrekken.

Er is accreditering voor artsen voorzien. De activiteit zal ook in aanmerking komen voor  KMO-portefeuille en Pro-Q-Kine.

Het programma en mogelijkheid tot inschrijving komen in het najaar van 2020 online. Hou de nieuwsbrief van Sig  en de kalender van de NAH LIGA in de gaten.

Wat heeft invloed op de evolutie van personen met NAH in de chronische fase?

Stijn vzw  in PELT zette een praktijkonderzoek op bij 142 personen met NAH om na te gaan welke evolutie ze doormaakten en welke factoren hierin een rol speelden. Samen met een bevraging bij experten leidde dit tot de inventarisatie van een set van relevante factoren. In nauw overleg met zorgprofessionals en experten werden de factoren vertaald naar items in een reflectie-instrument NAH, afgekort RINAH.

RINAH is in de eerste plaats bedoeld als een tool voor zorgverleners om bewust te blijven van de brede waaier van factoren die een impact hebben op de evolutie die personen met een NAH doormaken. Het instrument helpt zorgverleners op het niveau van elk individu te reflecteren over welke factoren op welke manier een impact hebben. Zo draagt RINAH bij aan de kwaliteit van de zorgverlening en de kwaliteit van leven van personen met NAH.

Naast het primaire doel als reflectie-instrument resulteert het invullen van RINAH ook in een risico-indicatie. Elk antwoordalternatief van elk item is gekoppeld aan een risicoscore. Risicoscores kunnen opgeteld worden per domein (NAH, Persoon, Aanpak) of over alle items. Hoe hoger/lager de score, hoe groter de kans op een negatieve/positieve evolutie. De risico-indicatie helpt de aspecten van de zorg te belichten die mogelijk meer aandacht verdienen.

Auteurs van het RINAH zijn Ben Schouten, Peter Mariën+, Miet Vandeberg, Kathleen Motmans, Guy Lorent en Dirk Liessens. Sig vzw is uitgever van het instrument.

Vormingspakketten NAH voor huisartsen

Op initiatief van Domus Medica, de belangenbehartiger van huisartsen en de huisartsenkringen in Vlaanderen, herwerkte Rondpunt vzw zijn vormingen voor lokale kwaliteitsgroepen (LOK) van huisartsen.

Deze LOK-pakketten hebben als doel om huisartsen een inzicht te geven in het traject dat betrokkenen bij een verkeersongeval doorlopen en geeft ze handvaten om ondersteuning te bieden.

Een verkeersongeval kan gevolgen hebben op heel wat verschillende vlakken. Niet enkel fysiek of mentaal, maar ook juridisch, financieel of verzekeringstechnisch. Zwaargewonde verkeersslachtoffers staan daarnaast vaak voor een lang revalidatietraject en een zoektocht naar re-integratie op vlak van werk, mobiliteit en hun sociaal netwerk.

Een huisarts kan in die verschillende domeinen het overzicht bewaren en heeft een helikopterzicht op de situatie. Ze staan dicht bij de patiënt en kunnen zo een belangrijke rol spelen in de doorverwijzing naar andere diensten. Huisartsen kunnen met enkele kleine inspanningen een wereld van verschil betekenen voor een verkeersslachtoffer.

Om huisartsen in te lichten over hun belangrijke rol voor betrokkenen bij een verkeersongeval herwerkte Rondpunt  samen met Domus Medica zijn vormingen.

Sinds 2019 bieden we twee nieuwe LOK-pakketten aan. Beide vormingen kunnen worden aangevraagd via  www.domusmedica.be

LOK-pakket Een patiënt wordt verkeersslachtoffer. Wat kan ik doen?

Bij een zwaar letsel is een link met een verkeersongeval voor een huisarts vaak duidelijk, maar er zijn ook situaties waarbij klachten van een patiënt niet meteen in verband kunnen worden gebracht met een verkeersongeval. Huisartsen komen dus meer in aanraking met betrokkenen bij een verkeersongeval dan ze denken. Deze vorming belicht het complexe traject dat (in)direct betrokkenen bij een verkeersongeval doorlopen. Huisartsen krijgen in dit LOK-pakket handvaten om ondersteuning te bieden.

Het LOK-pakket Een patiënt wordt verkeersslachtoffer. Wat kan ik doen? wordt gegeven door een medewerker van Rondpunt.

LOK-pakket 30 personen met een hersenletsel in 1 huisartsenpraktijk?!

Elke huisartsenpraktijk in Vlaanderen telt naar schatting 30 personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), maar huisartsen zien vaak slechts het topje van de ijsberg op vlak van het neuro(psycho)logisch lijden bij de patiënt. In deze vorming wordt verduidelijkt hoe een NAH te herkennen is en wat een huisarts kan doen bij het vermoeden van een NAH. Ook komen er doorverwijzingsmogelijkheden aan bod. De vorming wordt gegeven door een ervaren neuropsycholoog. Het LOK-pakket 30 personen met een hersenletsel in 1 huisartsenpraktijk?! werd volledig herwerkt door twee neuropsychologen. Rondpunt had hier een ondersteunende rol.

Meer informatie bij www.rondpunt.be

Vraag deze vorming aan bij:  www.domusmedica.be